Em cave gắng gượng chơi some với 2 anh khách cu to.