Thanh niên cưỡng hiếp cô chị họ đeo kính khó tính.