Tên doanh nhân bỉ ổi ép thư ký công ty đối tác đụ nhau.