Tướng quân cưỡng dâm mỹ nữ ở thành vừa chiếm được.